Regulamin Przedszkola w Rolach

Regulamin przedszkola w Rolach

Przedszkole jest placówką wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczą, która zapewnia wychowanie i opiekę dzieci od lat 3 do rozpoczęcia nauki w szkole.
Dla usprawnienia pracy Przedszkola oraz pogłębienia współpracy z Rodzicami podajemy do wiadomości niniejszy regulamin i prosimy o przestrzeganie następujących przepisów:
1. Czas pracy przedszkola - od godz. 7.00 do godz. 16.00 /od poniedziałku do piątku/.
2. Podstawę przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniony wniosek o przyjęcie do przedszkola.
3. Rekrutacja do przedszkola na kolejny rok szkolny rozpoczyna się w marcu każdego roku i przebiega zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Przedszkola i zgodnie z zaleceniami organu prowadzącego.
4. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
5. Szczegółowe zasady rekrutacji reguluje Statut Przedszkola.
6. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi oraz z orzeczeniem poradni psychologiczno – pedagogicznych o stopniu niepełnosprawności.
7.O przejściu dziecka do następnej grupy przedszkolnej decydują:
- wiek dziecka (dzieci urodzone w I połowie roku kwalifikują się do grupy);
- możliwości rozwojowe dziecka;
- wynik obserwacji i diagnozy dziecka.
Decyzję o przynależności dziecka do grupy przedszkolnej podejmują wychowawcy w porozumieniu z dyrektorem przedszkola.
8. Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze w zakresie niesienia dzieciom pomocy psychologicznej, pedagogicznej, specjalistycznej.
9. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać.
10. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu do przedszkola może nastąpić tylko z ważnych powodów (choroba dziecka, urlop rodziców), po uprzednim
porozumieniu z dyrekcją przedszkola.
11. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel może zażądać zaświadczenia lekarskiego.
12. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola.
13. Rodzice mają prawo ubezpieczyć dzieci zgłoszone do przedszkola od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.
14. Uznając prawo Rodziców do religijnego wychowania dzieci, przedszkole umożliwia naukę religii dzieciom 5-, 6-letnim, których Rodzice wyrażają takie życzenie.
15. Dziecko powinno mieć: miękkie obuwie, przybory do higieny osobistej, worek na kapcie, strój gimnastyczny dla 5-, 6-latków.
16. Dziecko powinno być odebrane z Przedszkola do godziny 16.00 przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
17. Zajęcia dodatkowe np. język angielski, rytmika, zajęcia komputerowe prowadzone są bezpłatnie.
18. Przedszkole prowadzi również żywienie dzieci. Ta działalność jest w pełni
odpłatna. Stawkę dzienną za żywienie dzieci ustala dyrektor placówki w porozumieniu z Radą Rodziców.
19. Intendent przedszkola wywiesza na początku każdego tygodnia informację dla rodziców dotyczącą jadłospisu na poszczególne dni.
20. Rodzice mają obowiązek zgłosić intendentce nieobecność dziecka w przedszkolu jeden dzień wcześniej, wówczas mogą otrzymać zwrot dziennej stawki żywieniowej za jeden dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.
21. Opłatę za pobyt dzieci w przedszkolu należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 10 każdego miesiąca z góry /dokładny termin ustala dyrektor przedszkola/.
22. Rodzice zobowiązani są do udziału w zebraniach organizowanych przez przedszkole.
23. Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie reprezentację tzw. Radę Rodziców, której celem jest samorządny udział w kształceniu i wychowaniu dzieci.
24. Rodzice opłacają składkę na rzecz Rady Rodziców, której wysokość ustalana jest przez Zarząd Rady Rodziców na dany rok szkolny.
25. Rodzice zobowiązani są podać nauczycielowi pracującemu w grupie aktualny numer telefonu kontaktowego.
26. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola w sytuacji, gdy rodzice notorycznie nie przestrzegają Regulaminu oraz Statutu Przedszkola.
27. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola.
28. Informację o rezygnacji dziecka z przedszkola należy złożyć u dyrektora przedszkola na piśmie z końcem miesiąca. Dopiero wtedy następuje zaprzestanie naliczania odpłatności za przedszkole.
29. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia. Szczegółowe zasady organizacji przedszkola reguluje Statut Przedszkola.
30. Informacji o dziecku udzielają tylko nauczyciele pracujący w grupie, specjaliści lub dyrektor przedszkola.
31. W przypadku wystąpienia wszawicy obowiązuje rodziców Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w Przedszkolu w Rolach
Przedszkolowo.pl logo